ΛΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AΠΘ)

 

Εργαστήριο  Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

E-mail: akarag@auth.gr

 

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AΠΘ)

 

Εργαστήριο Δομικών Υλικών.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Text Box: Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας.

Ινστιτούτο Ερευνών Sant'Anna, Ιταλία

Εργαστήριο Διοίκησης και Καινοτομίας.

Text Box: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

E-mail: kungolos@uth.gr

ROADTIRE

© 2010 ROADTIRE - LIFE09/ENV/GR/000304

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανίζεται σωστά η σελίδα με όλους τους web browsers.