Βασική δράση του Προγράμματος LIFE Περιβάλλον “ROADTIRE” υπήρξε η δημοσιοποίηση των υπόλοιπων δράσεων και των αποτελεσμάτων τους. Μέσα από μια εκστρατεία ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης του κοινού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι δημόσιοι φορείς μπόρεσαν να λάβουν πληροφορίες για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του προγράμματος, αλλά και βασικές πληροφορίες για τα φθαρμένα ελαστικά .

Η ενημέρωση κι η ευαισθητοποίηση τόσο των απλών πολιτών όσο και των φορέων που λαμβάνουν τις αποφάσεις ήταν απαραίτητες έτσι ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή των φθαρμένων ελαστικών. Υπήρξε πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενημέρωσης. Στο πρόγραμμα, ακολουθήθηκαν δύο δρόμοι:

· Συναντήσεις και forum διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος προκειμένου να υπάρξει προώθηση της χρήσης φθαρμένων ελαστικών στον κύκλο ζωής ασφαλτομιγμάτων για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων.

· Δημοσιεύσεις. Η ανάπτυξη ενός φυλλαδίου που περείχε τους στόχους και τις δραστηριότητες των σχεδίων παρείχε περαιτέρω προώθηση του προγράμματος και  προσέλκυσε ομάδες να συμμετέχουν στις περαιτέρω δραστηριότητες του έργου. Ακόμα τονίστηκε η ανάγκη για διεθνή συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα, παρουσιάστηκαν επιμέρους δραστηριότητες από τα συμμετέχοντα ιδρύματα και αποδείχθηκε  πώς αυτά τα θέματα μπορούν να ενσωματωθούν σε μια κοινή δραστηριότητα δικτύωσης στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Φυλλάδια

· Αφίσες

· Δημοσιεύματα

· Εκπομπές τηλεόρασης και ραδιοφώνου 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ROADTIRE

© 2010 ROADTIRE - LIFE09/ENV/GR/000304

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανίζεται σωστά η σελίδα με όλους τους web browsers.