ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάθεση των φθαρμένων ελαστικών αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ήδη απαγορεύσει τη διάθεση ελαστικών σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προωθεί την ορθολογική τους διαχείριση και αξιοποίηση στο τέλος κύκλου ζωής τους.

Τα φθαρμένα ελαστικά αποτελούνται από φυσικό και συνθετικό καουτσούκ, carbon black, υφασμάτινες και συρμάτινες ίνες, καθώς και από διάφορες χημικές ουσίες. Μερικά από τα υλικά αυτά δεν είναι εύκολα ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα, ενώ άλλα, όπως το καουτσούκ, μπορούν να ανακτηθούν εύκολα εφόσον διαχωριστούν, με αποτέλεσμα τη δυνατή αξιοποίησή τους σε διάφορες πρόσθετες εφαρμογές.

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια του ROADTIRE διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης φθαρμένων ελαστικών στην κατασκευή και συντήρηση οδικών αρτηριών, καθώς η χρήση τους αυτή αναμένεται να προσφέρει μια βιώσιμη λύση για την προετοιμασία των ασφαλτομιγμάτων υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής. Η δυνατότητα χρήσης μεγάλων ποσοτήτων τριμμάτων από φθαρμένα ελαστικά στην παραγωγή τροποποιημένων ασφαλτομιγμάτων εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ιδανική εφαρμογή για την ανακύκλωση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΓενικΟ πλαΙσιο

ROADTIRE

ΚΥριος στΟχος

Σκοπός του έργου υπήρξε η συμβολή στην ευρεία χρήση τρίμματος  φθαρμένων ελαστικών στην παραγωγή επιτυχημένων τροποποιημένων ασφαλτομιγμάτων. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε σημαντική μείωση των ποσοτήτων φθαρμένων ελαστικών που αποθηκεύονται προσωρινά ή αποτίθενται ανεξέλεγκτα και με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος αλλά και θέματα ασφαλείας.

ΣτΟχοι

Το έργο ROADTIRE στόχευσε στην προώθηση της χρήσης φθαρμένων ελαστικών στον κύκλο ζωής ασφαλτομιγμάτων για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων. Γεωγραφικά επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Ιταλία, ως χώρες της Μεσογείου. Η εφαρμοζόμενη προσέγγιση περιέλαβε έρευνα τόσο βιβλιογραφική, όσο εργαστηριακή αλλά και πεδίου, όπως επίσης και την κατασκευή ενός πιλοτικού δρόμου προκειμένου να πιστοποιηθεί ο καινοτόμος και εφαρμόσιμος χαρακτήρας της μεθοδολογίας και να διερευνηθούν συγκεκριμένοι τρόποι για την ευρείας κλίμακας αξιοποίηση των φθαρμένων ελαστικών σε κατασκευαστικά έργα.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογία ένταξης των φθαρμένων ελαστικών στον κύκλο ζωής ασφαλτομιγμάτων, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε σχετικό φόρουμ διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως στην Ελλάδα.

Τα προαναφερόμενα οδήγησαν στα παρακάτω:

· Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη απόθεση τεράστιου όγκου φθαρμένων ελαστικών.

· Διάνοιξη της αγοράς για την επιτόπια αξιοποίησή τους.

· Ενίσχυση των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε δημόσια έργα και ιδιαίτερα σε έργα οδοποιίας.

· Αποφυγή μακρόχρονης αποθήκευσης και μακρινών μεταφορών των φθαρμένων ελαστικών.

© 2010 ROADTIRE - LIFE09/ENV/GR/000304

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανίζεται σωστά η σελίδα με όλους τους web browsers.